ABC budżetu

Zgłaszając swoją propozycje zadań, pamiętaj że Twój projekty musi spełnić określone w Regulaminie wymogi formalne. O czym zatem należy pamiętać i na co zwrócić uwagę?

 •  Zadania finansowane z budżetu obywatelskiego mogą mieć charakter lokalny lub ogólnomiejski.
  • Pod pojęciem zadań lokalnych rozumie się zadania realizowane w ramach działających w mieście samorządów osiedli.

  • Pod pojęciem zadań ogólnomiejskich rozumie się zadania służące mieszkańcom całego miasta, co oznacza, że dotyczą one potrzeb mieszkańców więcej niż jednego osiedla.

 • W ramach budżetu obywatelskiego mogą być realizowane zadania zlokalizowane na terenie Miasta, które są ogólnodostępne, stanowią lub będą stanowić majątek Miasta. W ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane następujące zadania:
  • których wymagany budżet całkowity na realizacje jest niezgodny z  limitami finansowymi wskazanymi w § 6 ust. 2 regulaminu;
  • które po realizacji generowałyby koszty utrzymania niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości proponowanego zadania;
  • które stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami i programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego;

  • które zakładają realizację jedynie części zadania, w tym sporządzenie wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia lub jedynie środki na wykonanie, bez zabezpieczenia środków na projektowanie;

  • które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności;

  • które wymagają współpracy instytucjonalnej podmiotów zewnętrznych, jeżeli te nie przedstawiły pisemnej gotowości do współpracy w formie oświadczenia.

 • Propozycje zadań do budżetu obywatelskiego może składać każdy mieszkaniec Miasta, który w momencie wypełniania wniosku ma ukończone 16 lat.
 • Do formularza zgłoszenia zadania wnioskujący dołącza listę poparcia dla projektu, podpisaną przez co najmniej 15 mieszkańców miasta, którzy ukończyli 16 rok życia.

 • Zgłaszający propozycję zadania określa przybliżony koszt realizacji projektu według własnego oszacowania. Ostatecznej wyceny dokonuje Burmistrz w procesie weryfikacji zgłoszonych zadań.

 • Koszt realizacji jednego zadania nie może być wyższy niż 30% środków finansowych przeznaczonych na realizację budżetu obywatelskiego oraz być niższy niż jeden tysiąc złotych. Przy czym koszt całości czy części zadania, w wyniku realizacji których nie powstają składniki majątkowe nie może być wyższy niż 50.000,- złotych 

 • Zgłoszone przez mieszkańców propozycje zadań do budżetu obywatelskiego podlegają weryfikacji, której dokonuje Zespół do spraw realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Miejskiej Turek powołany zarządzeniem Burmistrza.

 • Wyniki weryfikacji są podawane do publicznej wiadomości przez Burmistrza. Informacja o wynikach weryfikacji zawiera co najmniej wykaz złożonych propozycji zadań, szacunkowy przyjęty koszt zadania, oznaczenie „przyjęty" lub „odrzucony" dla każdej z propozycji oraz uzasadnienie rozstrzygnięć dla propozycji odrzuconych.

 • W przypadku odrzucenia projektu w wyniku weryfikacji wnioskodawcy przysługuje możliwość złożenia protestu.

 • Z przyjętych zadań tworzona jest lista projektów, które poddane będą pod głosowanie mieszkańców. Lista ta podlega podaniu do publicznej wiadomości.


Załączniki

# Plik Kategoria Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 Lista poparcia zgłaszanego zadania 13.03.2018 pdf 152,51 KB 22
2 Tradycyjny formularz zgłoszeniowy projektu 14.03.2018 pdf 750,22 KB 18
3 Osiedle Wyzwolenia - mapa dróg 24.03.2018 pdf 1,4 MB 21
4 Regulamin BO na 2019 rok 02.03.2018 pdf 94,35 KB 34
5 Zarządzenie nr 31 z dnia 16.02.2018 r. 02.03.2018 pdf 429,95 KB 15
6 Zarządzenie nr 32 z dnia 16.02.2018 r. 02.03.2018 pdf 1,22 MB 14
7 Zarządzenie nr 44 z dnia 01.03.2018 r. 02.03.2018 pdf 1,37 MB 19
8 Wykaz projektów na dzień 28.03.2018 r. 28.03.2018 pdf 183,34 KB 9
9 Wykaz wszystkich zgłoszonych projektów 07.04.2018 pdf 145,48 KB 18
10 Upoważnienie do wprowadzenia głosu do systemu elektronicznego 02.06.2018 pdf 169,44 KB 57

Zaloguj się

Nie posiadasz konta?

Wprowadź swoje dane

PESEL:

Posiadasz konto?