ABC budżetu - sprawdź zanim zgłosisz projekt

ABC budżetu - sprawdź zanim zgłosisz projekt

Zgłaszając swoją propozycje zadań, pamiętaj że Twój projekty musi spełnić określone w Regulaminie wymogi formalne. O czym zatem należy pamiętać i na co zwrócić uwagę?

 •  Zadania finansowane z budżetu obywatelskiego mogą mieć charakter lokalny lub ogólnomiejski.
  • Pod pojęciem zadań lokalnych rozumie się zadania realizowane w ramach działających w mieście samorządów osiedli.

  • Pod pojęciem zadań ogólnomiejskich rozumie się zadania służące mieszkańcom całego miasta, co oznacza, że dotyczą one potrzeb mieszkańców więcej niż jednego osiedla.

 • W ramach budżetu obywatelskiego mogą być realizowane zadania zlokalizowane na terenie Miasta, które są ogólnodostępne, stanowią lub będą stanowić majątek Miasta. W ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane następujące zadania:

  • których wymagany budżet całkowity na realizacje jest niezgodny z  limitami finansowymi wskazanymi w § 6 ust. 2 regulaminu;
  • które po realizacji generowałyby koszty utrzymania niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości proponowanego zadania;
  • które stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami i programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego;

  • które zakładają realizację jedynie części zadania, w tym sporządzenie wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia lub jedynie środki na wykonanie, bez zabezpieczenia środków na projektowanie;

  • które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności;

  • które wymagają współpracy instytucjonalnej podmiotów zewnętrznych, jeżeli te nie przedstawiły pisemnej gotowości do współpracy w formie oświadczenia.

 • Propozycje zadań do budżetu obywatelskiego może składać każdy mieszkaniec Miasta, który w momencie wypełniania wniosku ma ukończone 16 lat.
 • Do formularza zgłoszenia zadania wnioskujący dołącza listę poparcia dla projektu, podpisaną przez co najmniej 15 mieszkańców miasta, którzy ukończyli 16 rok życia.

 • Zgłaszający propozycję zadania określa przybliżony koszt realizacji projektu według własnego oszacowania. Ostatecznej wyceny dokonuje Burmistrz w procesie weryfikacji zgłoszonych zadań.

 • Koszt realizacji jednego zadania nie może być wyższy niż 30% środków finansowych przeznaczonych na realizację budżetu obywatelskiego oraz być niższy niż jeden tysiąc złotych. Przy czym koszt całości czy części zadania, w wyniku realizacji których nie powstają składniki majątkowe nie może być wyższy niż 50.000,- złotych  

 • Zgłoszone przez mieszkańców propozycje zadań do budżetu obywatelskiego podlegają weryfikacji, której dokonuje Zespół do spraw realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Miejskiej Turek powołany zarządzeniem Burmistrza.

 • Wyniki weryfikacji są podawane do publicznej wiadomości przez Burmistrza. Informacja o wynikach weryfikacji zawiera co najmniej wykaz złożonych propozycji zadań, szacunkowy przyjęty koszt zadania, oznaczenie „przyjęty" lub „odrzucony" dla każdej z propozycji oraz uzasadnienie rozstrzygnięć dla propozycji odrzuconych.

 • W przypadku odrzucenia projektu w wyniku weryfikacji wnioskodawcy przysługuje możliwość złożenia protestu.

 • Z przyjętych zadań tworzona jest lista projektów, które poddane będą pod głosowanie mieszkańców. Lista ta podlega podaniu do publicznej wiadomości.

Załączniki:

Udostępnij ten artykuł